مدیر سیامک صالح فرج زاده علیرضا مختاری alireza mokhtari

مدیر: سیامک صالح فرج زاده علیرضا مختاری alireza mokhtari siyamak saleh faraj zadeh

گت بلاگز عکس خبری تخریب محیط زیست در روز محیط زیست

درحالی که روز ۱۳ فروردین روز محیط زیست نامگذاری شده است هست، بعضی افراد جهت فراهم کردن هیزم، تبر به دست گرفته و به جان درختان می افتند و بعد از افروختن آتش،

تخریب محیط زیست در روز محیط زیست

تخریب محیط زیست در روز طبیعت

عبارات مهم : قربانی

درحالی که روز ۱۳ فروردین روز محیط زیست نامگذاری شده است هست، بعضی افراد جهت فراهم کردن هیزم، تبر به دست گرفته و به جان درختان می افتند و بعد از افروختن آتش، با سهل انگاری در خاموش کردن آتش موجب حریق گسترده شده است و جنگلی را قربانی تفریح خود می کنند. تصویرهای زیر از یکی از پارک های جنگلی مازندران گرفته شده است است.

تخریب محیط زیست در روز محیط زیست

درحالی که روز ۱۳ فروردین روز محیط زیست نامگذاری شده است هست، بعضی افراد جهت فراهم کردن هیزم، تبر به دست گرفته و به جان درختان می افتند و بعد از افروختن آتش،

تخریب محیط زیست در روز محیط زیست

درحالی که روز ۱۳ فروردین روز محیط زیست نامگذاری شده است هست، بعضی افراد جهت فراهم کردن هیزم، تبر به دست گرفته و به جان درختان می افتند و بعد از افروختن آتش،

میزان

واژه های کلیدی: قربانی | مازندران | خاموش کردن | عکس خبری

تخریب محیط زیست در روز محیط زیست

تخریب محیط زیست در روز محیط زیست

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz